كار برداشت محصول خرما از نخلستانهاي هرمزگان به پايان رسيد
با پايان يافتن كار برداشت خرما در استان هرمزگان ، ميزان توليد اين محصول             حدود 137 هزار تن برآورد مي شود كه شامل ارقام مختلف خرما مي باشد.
مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان با بيان اين مطلب افزود: سطح زير كشت نخيلات استان 32هزار هكتار مي باشدكه ازاين سطح 41درصد ارقام درجه يك و 39درصد ارقام درجه دو را شامل مي شود.
مجيد پاكاري بروز خشكسالي هاي اخير را عاملي موثر در كاهش روند توليد و عملكرد اين محصول عنوان كرد و اظهار داشت : كار برداشت خرما در استان هرمزگان از تيرماه با برداشت ارقام زودرس مانند آلمهتري شروع مي شود و آخر آبان ماه با برداشت رقم هليلي پايان مي يابد. وي يادآور شد: با توجه به اجراي طرح خريد توافقي محصول خرما، از مشكلات باغداران كاسته شده است. پاكاري تصريح كرد: بيشترين سطح زير كشت خرماي استان به شهرستان ميناب با حدود 11هزار هكتار اختصاص داشته و رودان با 8هزار و 270 هكتار و حاجي آباد با 4هزار و 187 هكتار در رتبه هاي بعدي قرار دارند.
گفتني است در استان هرمزگان بيش از 40 رقم خرما وجود دارد. بیشترین ارقام تولیدی در مناطق مختلف استان شامل مرداسنگ، زرد ، خنیزی، كریته، آل مهتری، زرك، مضافتی ، هلیلی ، خاصویی، شاهانی ، پیارم و سایر ارقام است كه رقم پیارم به طور عمده در منطقه حاجی آباد كشت شده و از كیفیت بالا و ارزش صادراتی برخوردار است.