خبرها


وضعیت توزیع سوخت بخش کشاورزی بررسی شد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان؛ مهندس شاهی زاده رئیس اداره فناوریهای مکانیزه به تشریح شماره گذاری در گذشته توسط کارشناسان اداره فناوریهای مکانیزه و بیان مشکلات و مزایای اجرای این طرح و همچنین تشریح وضعیت پس از واگذاری به سازمان نظام مهندسی پرداخت.

 دکتر ترابی معاونت بهبود تولیدات گیاهی نیز در خصوص نحوه واگذاری و مسائل و مشکلات پیش آمده توضیحات و پیشنهاداتی ارائه کرد.

نمایندگان سازمان نظام مهندسی نیز به بیان پاره ای از توضیحات ومسائل ومشکلات موجود در اجرای طرح در سال 97وکارهای انجام شده و در حال انجام پرداختند و در پایان نیز مقرر شد، استعلام از تمامی بیمه ها و انتخاب بیمه ای با کمترین مبلغ صورت پذیرد وقبل از پایان تیر ماه به اداره فناوریهای مکانیزه اعلام گردد، در خصوص تعرفه دریافت هزینه خدمات امورشماره گذاری( تحویل پلاک)استعلام لازم و برآورد هزینه تمام شده شماره گذاری صورت گرفته  وبصورت کتبی به سازمان نظام مهندسی اعلام گردد، مقرر گردید برنامه ریزی 3 ماهه جهت اطلاع رسانی تراکتور داران از شرایط شماره گذاری تمامی دستگاههای فاقد پلاک و مزایای ومهلت  آن از طریق بنر و تهیه فرم تعهد نامه اخذ تعهد از تراکتورداران (قطع تمامی مزایااز قبیل سوخت و...)از اول مرداد ماه انجام گیرد.