خبرها


آغاز برداشت محصول ذرت از مزارع شهرستان حاجي آباد
مدير جهاد كشاورزي شهرستان حاجي آباد از برداشت محصول ذرت در مزارع اين شهرستان خبر داد . منصور شفيعي گفت: از اول آذرماه برداشت ذرت از سطح 6هزار و 250 هكتار مزارع شهرستان حاجي آباد آغاز گرديده و تا پايان بهمن ماه نيز ادامه دارد.
وي افزود: پيش بيني مي شود با متوسط عملكرد 8 تن درهكتار ميزان 48هزار تن محصول ذرت از سطح مزارع برداشت گردد. وي يادآور شد: عمده رقم كشت شده ذرت در اين منطقه رقم 704 بوده كه اجراي مديريت صحيح مزرعه و استفاده از كودهاي ريز مغذي و شركت در برنامه هاي ترويجي ، متوسط عملكرد در واحد سطح را نسبت به سال گذشته افزايش داده و اين در حالي است كه به دليل خشكسالي و نيز به دليل نياز آبي بالاي اين محصول حدود يكهزار هكتار از سطوح زير كشت ذرت در سال زراعي جاري كاسته شده است. شفيعي همچنين قيمت خريد تضميني ذرت با رطوبت 14درصد را 2760 ريال عنوان كرد.