خبرها


عدم نیاز متقاضیان صدور مجوز به مراجعه حضوری

رئیس ســازمان نظام مهندســی کشــاورزی و منابع طبیعی هرمزگان گفت: سامانه نظام مهندسی بعد از صدور مجوز، به متقاضی بصورت پيامكي اعلام کرده و با كد كاربري و كلمه عبور خود مي تواند پرینت مجوز را گرفته واز آن استفاده نمايد ونیازی به مراجعه حضوری جهت دریافت مجوز ندارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی، حمیدرضا نصیری در خصوص افزایش اشتغالزایی در استان با افزایش صدور مجوزها اظهار داشت: در جهت افزایش اشتغالزایی و تسهیل در روند صدور مجوزها، دستورالعملی صادر شده که مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در روستاها و شهرها فعالیت کنند تــا در زمینه های مختلف ازجملــه صدور مجوز، آموزش و... سایر بخش ها که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فعالیت دارد، به ارائه خدمات در همان مناطق روستایی و شهری بپردازد و نیازی به مراجعه به مرکز اســتان نخواهد بود.

نصیری افزود: سامانه نظام مهندسی درحال حاضر بگونه ای طراحی شده است که بعد از صدور مجوز، به متقاضی بصورت پيامكي اعلام می شود و با كد كاربري و كلمه عبور خود مي تواند پرینت مجوز را گرفته واز آن استفاده نمايد ونیازی به مراجعه حضوری جهت دریافت مجوز ندارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان گفت: در حال حاضر هفت دفترمرکز خدمات کشاورزی غیردولتی در بندرعباس، میناب، حاجی آباد، خمیر و بستک راه اندازی شده است و امیدواریم این مراکز در مناطق مختلف ودر حوزه های مختلف فعالیت داشته باشند.

انتهای پیام/