خبرها


اجراي طرح حذف و جايگزيني باغات آلوده به بيماري جاروك ليموترش در شهرستان ميناب
با اجرايي شدن مصوبه سفر دوم هيئت دولت به استان هرمزگان در زمينه حمايت از باغداران در مقابله با بيماري جاروي جادوگر ليموترش ، اجراي طرح حذف و جايگزيني درختان آلوده به اين بيماري در شهرستان ميناب آغاز گرديد.
مدير جهاد كشاورزي شهرستان ميناب در اينخصوص اظهار داشت: اين طرح با هدف حذف و امحاء درختان ليموترش آلوده به بيماري جاروك و نيز جايگزيني با ساير ارقام مقاوم و مناسب با اقليم منطقه اجرا مي شود. سهراب رمضانپور افزود: در اين طرح اقداماتي همچون عمليات حذف درختان بيمار، تسطيح نسبي و آماده سازي زمين جهت كشت صيفي جات و نيز عمليات نقشه برداري و حفر چاله براي كشت نهال درختان جايگزين انجام مي شود.
 وي خاطر نشان كرد: پس از امحاء و تسطيح زمين جهت براي كشاورزاني كه جهت اجراي اين طرح نام نويسي نموده و تمايل به احداث باغ جديد دارند نهالهاي مركبات، نخيلات، چيكو، انبه، كنار پيوندي توزيع مي گردد كه تمامي اين مراحل براي باغداران مشمول اين طرح رايگان مي باشد.
مدير جهاد كشاورزي ميناب با بيان اينكه اجراي اين طرح براي مدت پنج سال تداوم خواهد داشت يادآور شد: اعتبار اختصاص يافته طرح براي اين شهرستان مبلغ 11 ميليارد ريال مي باشد كه در قالب چند قرارداد درمناطق هشتبندي ، مركزي و سندرك در حال اجراست.