خبرها


برگزاری کارگاه آموزشی سیستم یکپارچه سازی اطلاعات کشاورزی(سیاک)

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان گفت: کارگاه آموزشی سیستم یکپارچه سازی اطلاعات کشاورزی(سیاک) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان، لاله بشیرزاده مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی  اظهار کرد: کارگاه آموزشی سیستم یکپارچه سازی اطلاعات کشاورزی(سیاک) با هماهنگی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی در سطح استان برگزار شد.

وی افزود: کارگاه آموزشی سیستم یکپارچه سازی اطلاعات کشاورزی(سیاک) در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک و به منظور تهیه نقشه های اراضی کشاورزی و اطلاعات مکانی بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی در پایان خاطرنشان ساخت: در این کارگاه آموزشی مدیران شهرستانها، روسای مراکز جهادکشاورزی و120 نفر کارشناسان مسئول پهنه حضور داشتند.