خبرها


اولین ستاد دانه های روغنی در جهادکشاورزی هرمزگان

اولین ستاد دانه های روغنی در جهادکشاورزی با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی ،مدیران جهادکشاورزی شهرستانها، مدیرهماهنگی ترویج، نمایندگان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و مکانیزاسیون و کارشناسان مناطق کشت کلزا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان، اولین ستاد دانه های روغنی در جهادکشاورزی با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی ،مدیران جهادکشاورزی شهرستانها، مدیرهماهنگی ترویج، نمایندگان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و مکانیزاسیون و کارشناسان مناطق کشت کلزا برگزار شد.

گفتنی است؛ این ستاد به منظور ابلاغیه سهمیه کشت شهرستانها، تامین بذر و برنامه ریزی برای فصل کشت دانه های روغنی برگزار شد.