خبرها

پايان گرده افشانی نخیلات دراستان هرمزگان
کار گرده افشانی نخیلات استان هرمزگان به پايان رسيد . به گزارش روابط عمومي جهاد كشاورزي هرمزگان كار گرده افشانی نخیلات در اين استان از اوایل اسفندماه آغاز و در نیمه فرودین ماه سالجاري پايان يافت .
 دراین مدت حدود 38 هزار هکتار از باغات نخیلات گرده افشانی شده اند که از این سطح،  9/40 درصد به ارقام درجه یک، 39درصد ارقام درجه دو و 20درصد نیز ارقام خرمای درجه سه را شامل می شود.
هرمزگان در توليد خرماي كشور نقش و جايگاهي خاص داشته و ارقام درجه یک خرما در این استان نيز شامل ارقام پیارم، زاهدی، خاصویی، خنیزی، کریته، مرداسنگ ، برحی و ... می باشد.
بیشترین سطوح زیر کشت خرما به ترتیب به شهرستانهای میناب با 12هزار هكتار، رودان 8هزار و 519 هكتار و بندرعباس نيز با سطح 5هزار و 160هكتار اختصاص دارد. فرآورده هاي صنايع تبديلي خرما كه در استان هرمزگان توليد مي شود نيز شامل محصولاتي از جمله سركه ، الكل، قند مايع ، عسل خرما و... مي باشد.