خبرها

برداشت محصول كلزا در استان هرمزگان آغاز شد
مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان از آغاز برداشت محصول كلزا در مزارع اين استان خبر داد.
كوروش صادقي افزود: درسال زراعي جاري 830 هكتار از اراضي زراعي استان هرمزگان به كشت كلزا اختصاص يافت كه برداشت اين محصول از اوايل فروردين ماه آغاز گرديده است. وي با بيان اينكه به دليل تاثيرات خشكسالي ، توليد محصول كلزا از افزايش قابل توجهي برخوردار نخواهد بود اظهار داشت: پيش بيني مي شود امسال حدود 800 تن محصول كلزا از مزارع استان برداشت گردد. وي مناطق عمده كشت اين محصول را شهرستانهاي رودان، ميناب، حاجي آباد و بستك عنوان كرد و گفت : بيشترين سطح زير كشت اين محصول به شهرستان رودان با 550 هكتار اختصاص دارد. صادقي همچنين افزود: در سال زراعي جاري سطحي معادل 70 هكتار از اراضي منطقه راونگ ميناب نيز به كشت كلزاي بذري اختصاص يافت كه از اين سطح حدود 70 تن محصول كلزاي بذري برداشت مي گردد كه در اين راستا بخشي از بذر مورد نياز كشور تامين مي شود. گفتني است مناطقي از استان هرمزگان از لحاظ اقليمي داراي استعداد مناسبي جهت كشت كلزا مي باشد . گياه كلزا نيز در شرايط مختلف آب و هوايي سازگاري ويژه اي داشته و داراي 40 تا 45 درصد روغن در دانه است و مصرف خوراكي دارد و با پتانسيل عملكرد بالا در بين دانه هاي روغني از درصد روغن بالايي برخوردار مي باشد.