خبرها

توليد ۲۷۰ هزار تن محصول پياز در استان هرمزگان
مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان با اشاره به فصل برداشت محصول پياز در اين استان گفت: پيش بيني مي شود امسال حدود 270 هزار تن محصول پياز در استان هرمزگان توليد شود.
كوروش صادقي با بيان اينكه برداشت محصول پياز از اواخر اسفند ماه آغاز گرديد است اظهار داشت : در سال زراعي جاري حدود 10 هزار و 800 هكتار از اراضي كشاورزي هرمزگان به كشت پياز اختصاص يافت كه تا اواسط خردادماه كار برداشت ادامه خواهد داشت و بطور متوسط نيز در هر هكتار 25 تن محصول برداشت مي گردد.
گفتني است بيشترين سطوح زير كشت و توليد محصول پياز به ترتيب به شهرستانهاي بندرعباس با 4هزار و 750 هكتار و توليد 109هزار تن  و شهرستان ميناب با 3هزار و 500 هكتار و توليد 87 هزار و 500 تن اختصاص دارد.