خبرها

بهره برداري از پنج مجتمع گلخانه اي هرمزگان براي ۲هزار نفر اشتغال فراهم مي آورد
احداث مجتمع هاي گلخانه اي در هرمزگان  يكي از طرحهاي مهم در زمينه افزايش كمي و كيفي توليدات كشاورزي اين استان است كه در حال حاضر اين طرح در شهرستانهاي حاجي آباد ، رودان ، بندرعباس ، بستك و ميناب در دست اجراست و با بهره برداري كامل از اين مجتمع ها حدود 2هزار فرصت شغلي بطور مستقيم و غير مستقيم ايجاد مي شود كه در اين راستا براي 200 نفر از  فارغ التحصيلان بيكار كشاورزي شغل ايجاد مي شود.  
رييس سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان با بيان اينكه تاكنون بالغ بر 2ميليارد و 900 ميليون تومان در امور زير بنايي اين مجتمع ها هزينه شده است اظهار داشت: روند احداث اين مجتمع هاي گلخانه اي حدود 80 تا 90درصد پيشرفت فيزيكي داشته و در مجتمع حاجي آباد 8 هكتار و رودان نيز 2 هكتار آن به بهره برداري رسيده است و پيش بيني مي شود امور زير بنايي طرحهاي شهرستانهاي ديگر نيز تا پايان سالجاري و اوايل سال آينده تكميل شده و به بهره برداري برسند. محمد نصوري پيش بيني توليدات سبزي و صيفي در مجتمع هاي مذكور را بيش از 18 هزار تن عنوان كرد و تاكيد كرد: اجراي طرحهاي گلخانه اي با توجه به محدوديت منابع آبي در استان هرمزگان در راستاي افزايش توليد و بهره وري مناسب از منابع آب و خاك ضرورت دارد و با احداث اين مجتمع ها اهدافي از جمله ايجاد اشتغال پايدار، بهره وري مناسب از تكنولوژي،كاهش ضايعات ، ايجاد زمينه بازاريابي و صادرات محقق مي شود.