خشكسالي بيشترين خسارت را به بخش كشاورزي و منابع طبيعي هرمزگان وارد آورده است
محمد نصوري رييس سازمان جهاد كشاورزي استان با بيان اينكه تداوم خشكسالي در سال جاري و از طرفي پراكنش زماني و مكاني نا مناسب بارشهاي استان و همچنين اثرات نامطلوب ناشي از تداوم خشكساليهاي چندين ساله باعث شده است كه منابع پايه در شرايط بسيار ضعيف و رو به زوال قرار گيرد ، اظهار داشت: خشكسالي در زير بخش زراعت و باغباني بيش از 830 ميليارد ريال ، در زير بخش منابع طبيعي و آبخيزداري  352 ميليارد ريال ، در زير بخش امور دام بالغ بر 609 ميليارد ريال و در زير بخش هاي ديگر خسارات بسياري داشته است.
وي تاكيد كرد: خشكساليهاي سنوات گذشته چنان لطمات جبران ناپذيري را ايجاد كرده است كه حتي با وقوع ترسالي در سالهاي آتي نيز جبران نخواهد شد ، لذا هر چند هنوز هم برنامه هاي پيشگيري در اولويت اول مي باشد ولي انجام اقداماتي در جهت حفظ منابع موجود ، بهره برداري بهينه از منابع آبي ، افزايش راندمان ، تغيير روشها كه در نهايت به تداوم مقاومت در مقابل خشكسالي كمك خواهد كرد بايستي مد نظر قرار گيرد. نصوري با بيان اينكه واحدهاي مختلف بخش كشاورزي و منابع طبيعي بصورت مرتبط و در قالب يك سياستگذاري كلي برنامه ريزي مي شوند تاكيد كرد:  بعضي از اقدامات ممكن است به طور مستقيم تحت تاثير خسارت نباشند و يا اينكه ميزان خسارت وارده  مستقيم آنها كم باشد ولي نقش حمايتي و زيربنائي آنها در حمايت از ساير فعاليتها  بسيار مهم و زير بنايي و در اولويت قرار دارد به عنوان مثال فعاليت هاي آبخيزداري و آب و خاك احيا كننده اكوسيستم طبيعي و ترميم كننده جراحات ناشي از خشكسالي است.
رييس سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان با اشاره به سياستهاي اجرايي در خصوص مقابله با خشكسالي و كاهش اثرات آن خاطر نشان كرد: سياستهاي سازمان در قالب  وظائف سازماني و دستگاهي، جايگاه استاني، منطقه اي و ملي و با توجه به خاستگاه جامعه كشاورزي كه عمدتاً جوامع روستائي را در بر مي گيرد و همچنين توجه به جايگاه بخش كشاورزي و منابع طبيعي در توسعه استان و مسائل عديده اقتصادي و اجتماعي كه مي تواند به اين بخش مرتبط باشد را در برمي گيرد.
 وي تصريح كرد: اولويت دهي به اقدامات زير بنائي جهت تأمين آب و جلوگيري از هدر رفت منابع آبي در هنگام وقوع بارندگي، استفاده بهينه از منابع آبي و بالا بردن راندمان استفاده از آب با بهره گيري از روشهاي جديد، جلوگيري از هدر رفت منابع خاكي ، كاهش فرسايش،كنترل رسوب و حفظ توان بالقوه آنها
و تداوم اشتغال در بخش كشاورزي و منابع طبيعي و يافتن بهترين الگوهاي كشت متناسب با وضعيت خشكي و خشكسالي استان  از جمله اين سياستهاي مهم است و در اين راستا نيز طرحهاي مطلوبي اجرا
شده است . وي همچنين  آموزش روستائيان و كشاورزان به منظور دست يابي به روشهاي نوين به منظور بهره برداري بهينه از منابع آبي ، ايجاد تعادل بين تعداد دام ، ظرفيت مراتع و توليد علوفه و توسعه زيرساختها براي كاهش هزينه‌هاي توليد و جبران كاهش درآمد ناشي از پديده‌هاي خشكسالي در بخش شيلات را از ديگر اين سياستها برشمرد.
 نصوري با اشاره به اهميت راهكارهاي اجرايي در بخشهاي مختلف آب و خاك ، آبخيزداري ، زراعت و باغباني ، دام و دامپزشكي يادآور شد : در سالهاي اخير پروژه هاي بزرگي در زمينه آب و خاك به منظور تامين آب كشاورزي اجرا شده است و در زير بخش آبخيزداري نيز طي 15 سال گذشته بيش از 6 هزار و 200 سد و بند احداث شده  است كه توانايي ذخيره و نفوذ بيش از 380 ميليون متر مكعب رواناب را دارند و در سال گذشته نيز با وجود بارندگي هاي پراكنده و كم در حدود 100 ميليون متر مكعب رواناب كنترل شده و قابل بهره برداري مي باشد .
 رييس سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان همچنين تصريح كرد: كاهش ميزان بارش در طي حدود 10 سال اخير استان تبعات زيادي در زير بخشهاي زراعي و باغي استان داشته است و  افت شديد سفره هاي آب زيرزميني كه باعث كاهش آبدهي چشمه ها، قنوات و چاهها شده و در نتيجه آن آب موردنياز مزارع و باغات تامين نگرديده و در اثر كمبود آب موردنياز آبياري مزارع و باغات بصورت مستقيم باعث كاهش توليد و يا كاهش سطح كشت شده است.