پروژه هاي اجرايي برنامه جامع مديريت بيماري جاروك ليموترش توسط سيستم هوشمند كنترل مي شود
كارگاه آموزشي آشنايي با سيستم هوشمند كنترل برنامه جامع مديريت بيماري جاروك ليموترش با حضور30 كارشناس و محقق از استانهاي كشور به مدت دو روز در بندرعباس برگزار شد. دكتر محسن مردي ، مدير برنامه جامع مديريت بيماري جاروك ليموترش هدف از اين دوره آموزشي را استقرار سيستم مديريت پروژه ها و آشنايي محققان و متخصصان دست اندركار با اين سيستم نرم افزاري عنوان كرد. وي افزود: در راستاي بكارگيري فن آوري اطلاعات در برخي از فرايندهاي ثبتي و همچنين استخراج اطلاعات وضعيت پيشرفت برنامه هاي تعريف شده ، سيستم نرم افزاري مديريت اطلاعات كنترل پروژه طراحي گرديده است. وي همچنين خاطر نشان كرد: امكان تهيه گزارشات مديريتي دوره اي و موردي در اسرع زمان ممكن ، ايجاد ركورد گزارشات پيشرفت ماهانه بصورت اتوماتيك بر اساس طول زماني هر مرحله،امكان ثبت اطلاعات توسط مجريان پروژه ها بصورت مستقيم و امكان ثبت برنامه ريزي هاي زمان بندي شده و نيز ثبت توضيحات توسط مجريان و ناظران از جمله مزايا و امكانات اين سيستم مي باشد. گفتني است اين سيستم بر سايت اينترنتي شبكه بيماري جاروك ليموترش ايران( IWBDLN )قرار دارد كه امكان ثبت اطلاعات و پيگيري و كنترل وضعيت پيشرفت برنامه ها را به منظور اطلاع رساني دقيق و نيز شفاف سازي فعاليت پروژه ها را براي مجريان و محققان دست اندركار فراهم مي آورد.
 شايان ذكر است باتوجه به اهميت موضوع بيماري جاروك ليموترش در كشور و اهميت بكار گيري فن آوري هاي نوين در حل مشكلات بخش كشاورزي ، مسئوليت تدوين برنامه اي جامع جهت حل مشكلات اين بيماري در يك برنامه كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت بر عهده پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي گذاشته شد. از مهترين ويژگي هاي اين برنامه مي توان به نگرش جامع بصورت مساله ، توجه به زواياي مختلف موضوع اعم از پژوهش ، اجرا ، ترويج و بهره گيري از توانمندي ها و استعدادهاي موجود در داخل و خارج از كشور ، دانشگاهها و مراكز پژوهشي اشاره كرد و اين برنامه با بسيج تمامي ظرفيت هاي علمي و توانمندي هاي كشور تدوين و اجراي طرحهاي تحقيقاتي و اجرايي اين بيماري را پيگيري و كنترل مي نمايد.