خبرها

كارگاه آموزشي خشكسالي و راههاي مقابله با آن در شهرستان حاجي آباد برگزار شد
معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان گفت: براي كاهش اثرات خشكسالي كشاورزان نيز بايد در اجراي طرحهاي مقابله با خشكسالي همكاري و تعامل داشته باشند و بايد سعي شود با بهره گيري از علم و دانش كشاورزي ، از منابع آب و خاك استفاده بهينه شود.
 سيد حسن حسيني در كارگاه آموزشي خشكسالي و راههاي مقابله با آن  در شهرستان حاجي آباد كه با حضور كشاورزان برگزارشد افزود: شهرستان حاجي آباد قطب كشاورزي استان هرمزگان مي باشد و بيش از 95 درصد محصولات استراتژيك در اين شهرستان توليد مي شود. وي گفت: تدام خشكسالي در سالهاي اخير و اثرات نا مطلوب آن باعث شده است كه منابع پايه در شرايط ضعيف و رو به زوال قرار گيرد و بايد با راهكارهاي مناسب اثرات خشكسالي را كاهش دهيم و كشاورزان نيز بايد همكاري و تعامل لازم را داشته باشند . معاون سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان با بيان اينكه شهرستان حاجي آباد داراي 23 هزار هكتار سطح زير كشت زراعي مي باشد تاكيد كرد: هم اكنون چاههاي كشاورزي با افت شديد آب مواجه شده اند و شوري آب و خاك نيز رو به افزايش است و كشاورزان با كاهش توليد در واحد سطح مواجه شده اند. حسيني تاكيد كرد: بايد كشاورزان به اين باور برسند در شرايط فعلي تغيير الگوي كشت بخصوص در محصولاتي كه نياز آبي بالايي دارند از جمله ذرت دانه اي بسيار ضروري است بدليل اينكه اگر افزايش سطوح زيركشت بي رويه ادامه يابد در آينده نه چندان دور با زمينهاي لم يزرعي مواجه خواهيم شد و افت شديد سفره هاي زير زميني نيز بسيار جدي است شوري بالاي آب و خاك در دشتهاي شهرستان حاجي آباد نيز به دليل خشكسالي و نيز برداشت بي رويه آب يكي از مشكلات جدي بخش كشاورزي است كه بايد با تعامل و تدابير ويژه هم از سوي كشاورزان و هم مسئولان پيگيري شود. وي يادآور شد: نياز آبي هر هكتار زراعت 5200 متر مكعب در سال مي باشد و براي 75 هزار هكتار اراضي زراعي فعلي استان حدود 975 ميليون متر مكعب آب نياز است كه با توجه به محدوديتهاي موجود در منابع آبي ضرورت دارد با استفاده از روشهاي آبياري تحت فشار كه شرايط استفاده از تسهيلات آن نيز براي بهره برداران بسيار مناسب و به صرفه مي باشد در جهت صرفه جويي در مصارف آب كشاورزي و افزايش راندمان آبياري و همچنين توسعه سطوح كشتهاي گلخانه اي اقدام نمايند . وي بر برنامه ريزي و اجراي راهكارهاي مناسب جهت  جلوگيري از توسعه سطوح زير كشت ذرت و محصولات با نيازآبي بالا و بر كشت ارقام مناسب و سازگار با كم آبي تاكيد كرد. در پايان با برگزاري جلسه پرسش و پاسخ كشاورزان شركت كننده در اين نشست نيز به طرح سئوالات و مشكلات خود پرداختند.