خبرها

خريد بيش از ۵هزار تن پياز از كشاورزان هرمزگاني
محصول پياز به دليل توليد حدود 270 هزار تن در استان يكي از محصولات عمده  توليدي در بخش زراعت استان هرمزگان مي باشد كه عمدتا در شهرستان بندرعباس ، ميناب و رودان توليد  مي گردد. به گزارش روابط عمومي جهاد كشاورزي هرمزگان عرضه اين محصول از حدود اواخر اسفندماه هر سال شروع و تا پايان خردادماه سال بعد ادامه مي يابد . معمولا در يك دوره زماني بين اواخر فروردين ماه تا نيمه اول ارديبهشت به دليل عرضه بيش از حد محصول در برخي سالها اين محصول با افت قيمت مواجه مي شود. در سال زراعي جاري قيمت محصول هر كيلوگرم حدود 2500 ريال در اواسط اسفندماه به بازار عرضه شد
كه در اواخر فروردين ماه به دليل افزايش عرضه قيمت آن كاهش يافت و علت آن نيز وجود محصول پياز مازاد عرضه شده توسط كشاورزان ساير استانها از جمله منطقه جيرفت و كهنوج و نيز عرضه پيازهاي انباري استانهاي سردسير بوده است. به محض پيش بيني تنزل قيمت سازمان جهاد كشاورزي و سازمان تعاون روستايي استان پيگيري هايي مستمري را براي دريافت مجوز خريد تضميني اين محصول از طريق وزارت جهاد كشاورزي بعمل آورده است. در نتيجه مجوز خريد تضميني آن در مورخه 27/1/87 صادر گرديد.  با اعلام مجوز خريد تضميني پياز در 28 فروردين ماه  سازمان تعاون روستايي استان اقدام به ساماندهي مراكز خريد اين محصول در مناطق عمده توليد از جمله شهرستان بندرعباس در منطقه شميل، شهرستان ميناب در تيرور و هشتبندي و شهرستان رودان در سه منطقه زيارتعلي، دهبارز و جغين نمود و از شروع كار اين مراكز تا تاريخ 11/2/87 بر اساس اعلام سازمان تعاون روستايي بيش از 5000 تن محصول پياز كشاورزان خريداري گرديده است . براساس مجوز اعلام شده تا آخر ارديبهشت ماه خريد تضميني ادامه دارد . لازم به ذكر است با شروع خريد تضميني اين محصول ، قيمت فروش آن در بازار نيز افزايش يافت بطوريكه كشاورزان محصول توليدي خود را به ساير خريداران به فروش مي رسانند . همچنين تدابيري اتخاذ
گرديده كه در صورت تمايل كشاورزان در خصوص خريد تضميني با اطلاع به مراكز خريد و يا تعاون روستايي در محل مزرعه كشاورزان نيز امكان خريد وجود دارد كه خود مساعدتي در جهت كاهش هزينه حمل ونقل محصولات براي كشاورزان است.