خبرها

استاندار هرمزگان تاكيد كرد: استفاده از روشهاي آبياري نوين در كشاورزي هرمزگان براي كاهش اثرات خشكسالي
استاندار هرمزگان بر استفاده از روشهاي آبياري نوين در بخش كشاورزي استان در جهت ارتقاء  بهره وري منابع آبي و كاهش اثرات خشكسالي تاكيد كرد.
عبدالعلي صاحب محمدي در اولين نشست كارگروه آب كشاورزي و منابع طبيعي در سالجاري با بيان اينكه اصلاح روشهاي آبياري با عزم راسخ مسئولان ، متوليان ، تشكلها و كشاورزان بايد با سرعت هر چه بيشتر صورت گيرد اظهار داشت: مديريت روان آبها و اجراي طرحهاي آب و خاك و آبخيزداري براي مقابله با بحران خشكسالي يك راهكار اساسي است كه بايد   مد نظر قرار گيرد و با سرعت بيشتري انجام شود. وي با اشاره به اينكه راندمان آبياري در بخش كشاورزي پايين است تصريح كرد: استان با خشكسالي مواجه شده و حتي اگر هم خشكسالي اتفاق نمي افتاد بازهم بايد منابع آب مديريت و در مصارف آن صرفه جويي مي شد و اكنون نيز بايد با مديريت صحيح و اصولي سعي شود با مشاركت جمعي، كشاورزان را به استفاده از روشهاي آبياري تحت فشار ترغيب نمود و مسئولان نيز حمايتهاي لازم را در اين زمينه بعمل آورند. استاندار با بيان اينكه حدود 18درصد از اراضي كشاورزي استان تحت پوشش سيستم هاي آبياري تحت فشار است بيان داشت: هر چند بكارگيري سيستم هاي آبياري روند خوبي در استان داشته است اما بايد آن را در كمترين زمان ممكن افزايش داد و كشاورزان نيز با حمايت مسئولان در زمينه مشاركت فعال داشته باشند. استاندار هرمزگان همچنين بر حمايت از كشاورزان و توليدكنندگان اين بخش تاكيد كرد. رييس سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان نيز با ارائه گزارشي از وضعيت منابع آبي استان و اجراي طرحهاي آبياري تحت فشار اظهار داشت: بخش كشاورزي مصرف كننده 91درصد آب استان بوده و 93 درصد اراضي كشاورزي استان نيز آبي مي باشد و اين در حالي است 59درصد از اراضي كشور آبي مي باشد و در استان هرمزگان ميزان توليد در اراضي ديم فقط 4/0 درصد است . محمد نصوري راندمان آبياري در استان را 43درصد عنوان كرد و گفت: باغات و مزارع استان تحت
تنش آبي قرار دارند و از اين رو افزايش راندمان آبياري و ارتقاء بهره وري آب مصرفي در بخش كشاورزي بايد بعنوان راهكار اساسي و مهم مد نظر قرارگيرد. وي اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار،انجام عملیات یکپارچه سازی وتجهیز نوسازی،طرحهای پوشش انهار،احداث و بهسازی کانالهای آبیاری عمومی،اجرای شبکه های آبیاری زهکشی و توسعه کشتهای گلخانه ای را از ديگر راهكارهاي مهم در مديريت منابع آب و ارتقاء بهره وري آب مصرفي بخش كشاورزي برشمرد. رييس سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان از اجراي طرح آبياري تحت فشار در بيش از 3هزار و 600 هكتار از اراضي كشاورزي استان طي سال گذشته خبرداد و گفت: سطح زير كشت اراضي آبي استان 150هزار و 866 هكتار است كه تاكنون 27هزار و 250 هكتار از اين اراضي معادل 18درصد به سيستم آبياري تحت فشار مجهز شده است . وي با اشاره به مشكلات موجود در اجراي طرحهاي آبياري تحت فشار اظهار داشت: بدهکار بودن اکثریت کشاورزان به بانک و سررسید شدن اقساط آنها باعث گریده که تعداد زیادی ازآنها نتوانند تسهیلات مورد نیازاجرای طرح را دريافت دارند و هزینه بالا برای اجرای طرح آبیاری تحت فشار نيز باعث شده که سقف ضمانتی تکافوی طرح را ننماید ولذا خیلی ها با توجه به عدم امکان وثیقه لازم از اخذ تسهیلات محرومند. نصوري همچنين تصريح كرد: قیمت لوازم وتجهیزات مورد نیاز طرح آبیاری تحت فشار دائم در حال افزایش است به نحویکه از مرحله بر آورد قیمت اجرای طرح تا اخذ تسهیلات بانکی تفاوت قیمت زیادی دارد و برای کشاورزان مشکل است. وي افزایش سهم کمکهاي دولتی به اجرای طرح آبیاری تحت فشار حداقل در حد سایر طرحهای زیر بنائی آب وخاک خصوصاً اینکه نقش این طرح در افزایش بهره وری از منابع آبی ونیز در كيفيت محصولات بسیار موثر تر از سایر طرحها می باشد را از راهكارها و پيشنهادات اين بخش عنوان و بر نظارت وپیگیری بیشتر ارگانهای مسئول بر کیفیت لوازم وتجهیزات طرحهای آبیاری تحت فشار ساخت داخل کشور نيز تاكيد كرد. وي همچنين تسریع در تحویل آب کشاورزی بصورت حجمی با نصب ابزار مورد نیاز توسط دولت بمنظور اعمال صرفه جوئی در مصرف آب کشاورزی را از ديگر پيشنهادات مطرح كرد كه طي آن بهره برداران تشویق به اجرای سیستم تحت فشار خواهند شد. گفتني است در اين نشست همچنين گزارشي از تحليل جلسات كارگروه آب كشاورزي و منابع طبيعي و مصوبات جلسات كارگروه در سال گذشته ارائه شد و چهار محور پيشنهادي اين كارگروه در سالجاري نيز خشكسالي ، اشتغال و امنيت غذايي مطرح گرديد.