خبرها

پيشرفت ۶۰درصدي پروژه احداث سد خاكي فرغوييه در شهرستان حاجي آباد
مدير آب و خاك جهاد كشاورزي استان هرمزگان از پيشرفت 60 درصدي احداث سد خاكي فرغوييه در شهرستان حاجي آباد خبرداد.
علي باقرزاده گفت: احداث پروژه سد خاكي فرغوييه از سال 84 آغاز و با برآورد هزينه 66ميليارد ريال آغاز شده است و در صورت تامين اعتبار مورد نياز تا پايان سالجاري به اتمام مي رسد. وي افزود: سد خاكي فرغوييه با حجم مخزن 10ميليون متر مكعب ، ارتفاع 25 متر و طول تاج 285 متر، عرض تاج 8 متر و با سازه سريز آزاد بتني احداث مي شود.
وي هدف از احداث اين سد مخزني را كنترل و مهار آبهاي سطحي و ذخيره آنها در فصول پرآبي و تغذيه دشتهاي آشكارا وشميل برشمرد و تصريح كرد: با تغذيه دشت امكان تامين آب مورد نياز اراضي كشاورزي پاياب نيز فراهم مي گردد همچنين با احداث اين سد مي توان از ميزان خسارت وارده توسط سيلابهاي رودخانه كاست و سيلاب را كنترل نمود. مدير آب و خاك جهاد كشاورزي استان خاطر نشان كرد: با احداث سد مخزني فرغوييه امكان رها سازي آب به ميزان 4/4 ميليون متر مكعب بوجود آمده كه در اين شرايط آب موردنياز اراضي تا 418 هكتار فراهم مي شود.
گفتني است ساختگاه سد فرغوييه در 130 كيلومتري شمال بندرعباس و در نزديكي روستايي به نام فرغوييه در جنوب شرقي حاجي آباد واقع شده  است.