خبرها

بيش از ۶۵۰هزار تن محصولات كشاورزي در استان هرمزگان فرآوري و عمل آوري مي شود
معاون صنايع و توسعه روستايي سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان گفت : تاكنون بيش از يكصد واحد صنايع تبديلي بخش كشاورزي به بهره برداري رسيده  با سرمايه گذاري حدود 600 ميليارد ريال در سطح استان هرمزگان فعاليت مي كنند كه در اين راستا 650 هزار تن محصولات بخش كشاورزي در زمينه هاي زراعي ، باغي ، دام و شيلات در اين واحد ها جذب مي شود و اشتغالزايي مستقيم اين واحد ها نيز بالغ بر 3500 نفر مي باشد. عباسعلي اسلامي افزود: با استفاده از فرصت تسهيلات بنگاههاي زود بازده اقتصادي و ساير منابع بانكي بيش از 35 طرح نيز در مراحل ساخت و ساز و نصب ماشين آلات با پيشرفت فيزيكي بين 20 تا 90 درصد هستند. وي ادامه داد: با بهره برداري از اين طرحها نيز 120هزار تن ديگر از محصولات كشاورزي استان در چرخه فراوري و عمل آوري قرار مي گيرد همچنين اين واحدهاي جديد اشتغال مستقيم حدود 500 نفر ديگر را به دنبال خواهد داشت.   معاون صنايع و توسعه روستايي جهاد كشاورزي هرمزگان گفت: پيش بيني مي شود تا پايان سالجاري 20 طرح صنايع تبديلي بخش كشاورزي با استفاده از 50 ميليارد ريال تسهيلات بانكي به بهره برداري برسند كه  با بهره برداري از اين طرحها زمينه جذب بيش از 75هزارتن محصولات كشاورزي و استغال مستقيم 270 نفر فراهم مي شود. وي يادآور شد : به منظور ساماندهي صنايع تبديلي موجود در استان هرمزگان و تداوم فعاليت در اين زمينه در قالب يك برنامه مدون و بر اساس اولويتها و استعدادها و پتانسيلهاي بالقوه در استان از ابتداي برنامه چهارم توسعه طرح شناخت مزيتهاي نسبي و امكان سنجي استقرار صنايع تبديلي در منطقه مطالعه و در كارگروه صنعت و معدن و نهايتا شوراي برنامه ريزي استان به عنوان سند توسعه صنايع تبديلي استان به تصويب رسيد. اسلامي درخصوص اين برنامه اظهارداشت: يكي از اهداف اين مطالعات افزايش ميزان فرآوري محصولات كشاورزي از 200هزار تن به 480 هزار تن بود كه خوشبختانه با حمايت هاي دولت و مخصوصا اعتبارات بنگاههاي زود بازده اقتصادي در حاليكه هنوز به دو سال به پايان برنامه چهارم مانده اهداف طرح محقق گرديده است. وي در پايان تاكيد كرد: هر چند اجراي اين برنامه موفق بوده است اما هنوز ظرفيت ها و پتانسيل هاي بسياري در زمينه صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي استان وجود دارد كه با تقويت و توسعه صنايع تبديلي مي توان زنجيره  توليدات كشاورزي را تكميل و با كاهش ضايعات كشاورزي از توليدكنندگان حمايت كرد.