طرح خريد دام مازاد خشكسالي توسط شركت پشتيباني امور دام استان هرمزگان آغاز شد
مدير شركت پشتيباني امور دام استان هرمزگان از آغاز خريد دام مازاد متاثر از خشكسالي دامداران روستايي و عشايري توسط اين شركت خبر داد.
قنبر حامدي گفت: از نيمه ارديبهشت ماه كار شناسايي مناطق داراي دام مازاد در شهرستانهاي ميناب ، حاجي آباد و رودان توسط اكيپهاي سيار اين شركت آغاز گرديد و از 27 ارديبهشت ماه اين شركت با مستقر نمودن اكيپهاي ثابت در شهرستان حاجي آباد نسبت به خريداري دام مازاد اقدام نمود كه تا كنون 301 راس دام از روستاييان و عشاير خريداري و جهت كشتار و بسته بندي به خارج از استان حمل شده است . وي افزود: به منظور حمايت از دامداران و خريد دام مازاد در اقصي نقاط اين استان اكيپهاي سيار در شهرستانهاي ديگر نيز حضور يافته و دام مازاد روستاييان را خريداري مي كنند. وي با بيان اينكه هزينه خريد دام در مدت زمان يك هفته به دامداران پرداخت مي شود در خصوص قيمت خريد دام اظهار داشت : قيمت بز نر كيلويي 24500 ريال ، بره ماده كيلويي 23هزار ريال، بزغاله نر23هزار ريال، ميش 19هزارريال ، بزماده 16هزار ريال و بزغاله ماده نيز كيلويي 20هزار ريال خريداري مي شود. حامدي يادآور شد: اين طرح تا پايان سالجاري اجرا مي شود و پيش بيني مي گردد حدود 8هزار راس دام از دامداران هرمزگاني خريداري گردد.    
گفتني است استان هرمزگان يكي از استانهاي درگير با خشكسالي در كشور است كه داراي 2ميليون و 239هزار و 500 راس دام روستايي و 780هزار راس دام عشاير مي باشد . طرح خريد دام مازاد متاثر از خشكسالي به منظور حمايت از دامداران روستايي و عشايري در ساير استانهاي كشور نيز اجرا مي گردد.