خبرها


برداشت محصول خرما در شهرستان پارسيان آغاز شد
مدير جهاد كشاورزي شهرستان پارسيان از آغاز برداشت خرما در اين شهرستان خبر داد. علي دلدار با بيان اينكه برداشت خرما از اوايل مرداد آغاز مي شود گفت: شهرستان پارسيان يكهزار و 250 هكتار نخلستان دارد كه از اين ميزان 250هكتار بصورت آبي و هزار هكتار آن به صورت ديم است. وي افزود: ميزان برداشت محصول خرما از هر هكتار نخيلات ديم 5/1 و نخيلات آبي 5/2 تن مي باشد. وي خشكسالي را يكي از مشكلات نخلداران منطقه عنوان كرد و اظهار داشت: در اين شهرستان ارقام خرما متنوع بوده و رقمهاي گوناگوني از جمله مصلي ، شهري، آزاد، مرزبان،لشت،زرد و هامرو وجود دارد كه مرغوبترين رقم خرماي شهرستان رقم آزاد است. مدير جهاد كشاورزي شهرستان پارسيان يادآور شد: بخشي از خرماي توليدي بصورت تازه خوري به مصرف مي رسد و مابقي پس از عمل آوري در سكو جهت استفاده در بقيه فصول سال نگهداري مي شود. وي تصريح كرد: احداث سكوهاي عمل آوري خرما، ترويج و توسعه نخيلات با استفاده از نهال هاي كشت بافت، خريد تضميني خرما توسط تعاون روستايي و ترويج فرهنگ بيمه نمودن نخيلات از جمله اقداماتي است كه در جهت كاهش مشكلات نخلداران و نيز افزايش كمي و كيفي محصول انجام شده است.