برداشت پياز در هرمزگان آغاز شد: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ ساعت ۰۸:۱۰