برداشت پسته از باغات حاجی آباد ۱۳۸۸/۰۶/۱۵ ساعت ۰۹:۵۳