بازدید اقای دکتر فنبری معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران از بندر شهید رجایی