بازدید استاندار هرمزگان و ریاست سازمان جهاد کشاورزی از پروژه های کشاورزی رودان