گزارش تصویری سفر معاون وزیر در امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در هرمزگان