هیپولیتو گونزالز کارشناس سازه های گلخانه های نوین کشور اسپانیا از مجتمع های گلخانه ای وباغات مرکبات رودان بازدید کرد