جلسه شورای هماهنگی بخش کشاورزی با حضور استاندار ونمایندگان مردم هرمزگان