دیدار ریاست سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با مدیر کل صد وسیمای مرکز خلیج فارس