جدول ضرائب شاخص توزیع اعتبارات

جدول ضرائب شاخص توزیع اعتبارات طرح های:توسعه باغات دراراضی مستعد وشیب دار

 

جدول ضرائب شاخص توزیع اعتبار طرح:بهبود وافزایش تولیدات دام وطیوروزنبور عسل وتوسعه خدمات دامپروری

 

جدول ضرائب شاخص توزیع اعتبارات طرح:توسعه فعالیتهای ترویجی ومهارتی تولید کنندگان وبهره برداران بخش کشاورزی

 

جدول ضرائب شاخص توزیع اعتبارات طرح:نظارت وکنترل آفات عمومی وهمگانی وقرنطینه ای محصولات کشاورزی

 

جدول ضرائب شاخص توزیع اعتبارات طرح:بهبود وافزایش تولیدات زراعی،سبزی وصیفی