سموم

فهرست آفات و بیماریها ویرایش سال 1397

توزیع غیرقانونی نماتد کش بیولوژیک با نام تجاری نماتول تولید تولید شرکت زیست فناوری صدرای طبیعت

توزیع غیرفانونی ترکیبی ناشناخته با نام قارچ کش پنکونازول EW 20% منتسب به کارخانه تراگوسا اسپانیا

ممنوعیت تدارک، عرضه و مصرف سم حشره کش اندوسولفان با فرمولاسیون های EC35%، W/V، G4%WW و TC

توزیع غیر مجاز ترکیبی با عنوان بتانال پروگرس تحت عنوان علف کش چغندر قند

توزیع غیر مجاز سم دفع آفات نباتی سونالان (اتال فلورالین)

توزیع غیر مجاز ترکیبات Bellis، Collis SC، کنفیدور تحت عنوان آفت کش با آرم شبیه سازی بایر آلمان، کلتودیوم 12% (با نام جعلی سلکت سوپر) ب عنوان علف کش و تایوکسیکلام هایدروژن اکسالیت 50% با نام جعلی فسک به عنوان حشره کش

توزیع غیرقانونی ترکیبی تحت عنوان Lentagran WP

توزیع غیرقانونی ترکیب White Wash (روآتکس)تحت عنوان سم ارگانیک علیه کرم خراط، آتشک و بیماریهای باکتریایی و قارچی

توزیع غیرقانونی محلول سولفونه تحت عنوان قارچ کش تماسی و محافظت کننده از قارچ و انواع بیماری

توزیع ترکیبات تقلبی و قاچاق تحت عنوان های فسفر دوزنگ COMMANDER ساخت هند و Indoxacarb 15% SC ساخت چین

توزیع غیرقانونی آفت کش زاک Zuk

توزیع غیرقانونی ترکیب تقلبی تحت عنوان بردوفیکس تولید شرکت مجعول اسپیدار

توزیع غیرقانونی قارج کش بیولوژیک با نام تجاری رویین 1 و حشره کش بیولوژیک با نام تجاری رویین 2 تولید شرکت زیست فناور سیز

توزیع غیرقانونی قارج کش بیولوژیک با نام تجاری پارس باسیل تولید شرکت رویان تیسان سبز

توزیع غیرمجاز ترکیبی تحت عنوان روغن امولسیون شونده Wispo

کشف ترکیب غیر مجاز سموم کشاورزی تحت عنوان CROWN 24%

توزیع غیرمجاز ترکیبی به نام زاک Zuk

توزیع غیر مجاز ترکیب پومد بردو در کلیه استانهای کشور

هشدار در رابطه با عوارض ناشی از کاربرد ترکیب غیرمجاز EmamectinBenzonate(1.5)+Indoxacarb(7.5)SC

هشدار در رابطه با عوارض ناشی از کاربرد حشره کش دیازینون EC60% وارداتی از شرکت Modern Insecticide

توزیع غیرقانونی قارچ کش بیولوژیک با نام تجاری رویین 1 و حشره کش بیولوژیک با نام تجاری رویین 2 تولید شرکت زیست فناور سبز

توزیع غیرمجاز ترکیبی تحت عنوان boxod 15% SC با ادعای حشره کش آوانت

توزیع غیرمجاز ترکیبات Emamectin Benzoate(1.5)+Indoxacarb(7.5) SC

توزیع غیرقانونی قارچ کش بیولوژیک با نام تجاری پارس باسیل تولید شرکت رویان تیسان سبز

واردات و توزیع غیر قانونی ترکیبات میتومیل

جمع آوری سموم تولیدی شرکت مینار اشتهارد

توزیع غیرقانونی نماتدکش بیولوژیک با نام تجاری نماتول تولید شرکت زیست فناوری صدرای طبیعت

هشدار سازمان حفظ نباتات در خصوص ترکیبات غیرمجاز میتهومیل و ریدومیل

قارج کش غیر مجاز folian wg 800

فعالیت غیرمجاز شرکت مینارداشتهارد

جایگزینی آفت کشهای منتو و آپلاد به جای کلرپریفوس در باغات انگور

توزیع غیرمجاز قارچ کش با نام تجاری نوردکس توسط شرکت مینارد اشتهارد

توزیع غیر مجاز Spirodiclofen 24% SC منتسب به شرکت BASF از کشور ترکیه

 فهرست سمومی که بر اساس کمیته بازنگری سموم حذف و یا تعلیق شده

 قارچ کش غیر مجاز آلیت

 ثبت موقت سه ساله حشره کش هف-لامبدا

 لیست سموم حذف یا تعلیق شده

سموم ممنوعه آمیتاز EC%20، اندوسولفان EC%35، دیازینون و دلتامترین

فروش غیرمجاز حشره کش بیولوژیک حاوی باکتری Bacillus thuringiensis با برچسب شرکت فرآوری شیمیایی زنجان

توزیع سم پاراکوت تقلبی منتسب به شرکت اکسیر کشاورزی یزد

توزیع غیرمجاز پودر کائولن

استفاده غیرمجاز از ترکیب اتفون جهت زودرس کردن محصول گوجه فرنگی

سم تقلبی حلزون کش با نام متالدهاید 6% با لیبل قهوه ای و برچسب شرکت فاقد پروانه سان رز کرمان

توزیع غیرقانونی حشره کش با نام تجاری Speed 24%SC

توزیع غیرقانونی ترکیبات ضد پسیل تولید شرکت پایا کشت هیراد

عدم تایید فورمولاسیون علف کش اورست فلوکاربازون سدیم

عرضه سم غیر مجاز Tota absoluta OD12.5% با برچسب شرکت گیاه Gyah Corp

توزیع سم تقلبی ایمیداکلوپراید منتسب به شرکت زکم تحت لیسانس لورکوزن آلمان

اخطار عودت محصولاتی که مجوز واردات دریافت نمی کنند از گمرک

لیست مواد ممنوعه مخرب لایه اوزون

توزیع غیرمجاز آفت کشهای غیرشیمیایی با نام پی اف نماتد و پی اف تریپس توسط شرکت وطن پلاست آذر

توزیع غیرقانونی آفت کشهای شیمیایی و بیولوژیک شرکت درمان گستر فرزانگان تحت نام نماتدکش بیولوژیک و سم بیولوژیک پروانه توتا

لیست جدیدترین سموم ثبت شده جهت کنترل عوامل خسارتزای سبزی و جالیز

لیست سموم، علائم اختصاری و پادزهرها

فهرست آفات، بیماريها و علفهاي هرز مهم محصولات عمده کشاورزي، سموم و روشهاي توصیه شده جهت کنترل آنها

دوزهای مختلف علف کش جدید اورست + سیتوویت

ممنوعیت استفاده از سموم آمیتراز EC%20 و اندوسولفان EC%35 با برچسب Gold chemical argo

 ممنوع تولید و توزیع حشره کش بیولوژیک حاوی باکتری Bacillus thuringiensis با برچسب شرکت فرآوری شیمیایی زنجان

 ممنوعیت توزیع پودر کائولن با اسامی تجاری سپیدار و surrond-L

 ممنوعیت استفاده از ترکیب اتفون جهت زودرس شدن محصول مزارع گوجه فرنگی

 ممنوعیت استفاده از ترکیبات ضد پسیل با برچسب شرکت پایا کشت هیراد

 ممنوعیت استفاده از سم غیرمجاز Tuta absoluta OD12.5% با برچسب شرکت گیاه

 توزیع غیر مجاز نماتد کش بیولوژیک و سم بیولوژیک پروانه توتا با برچسب شرکت درمان گستران فرزانگان

 توزیع غیر مجاز حشره کش اندوسولفان 35% EC تولید شرکت Kenso تایلند

 توزیع غیرقانونی و مجدد سم تقلبی کنه کش اسپیرودیکلوفن 24% SC

 ورود  و توزیع غیرمجاز سم اویسکت

 ضرورت توزیع سموم فقط در بسته بندی های مجاز

 توزیع سم حشره کش قاچاق با نام متومهل با فرمولاسیون WP ساخت پاکستان

 توزیع سم تقلبی مونتو 240SC و همچنین توزیع سم تقلبی با نام عمومی اسپیروتترامات

 توزیع سم زنوس و ترکیبی بنام کینگ (قارچ کش و کود) با ذکر نام شرکت صنایع شیمیایی سبز گل به عنوان تولید کننده

 توزیع غیر قانونی حشره کش با نام تجارتی کراون 24%SC فاقد تایید و با ماهیت مجهول

 لزوم ثبت فرآورده های تجاری وارداتی کنترل کننده آفات از جمله پروتئین هیدرولیزات

 تایید موقت سه ساله فلورامایت با ماده موثر بی فنازیت 24% SC تولید شرکت کموترا جهت کنترل کنه تارتن

 توزیع غیر مجاز سم گرانول G10% تعاونی تولیدی البرز شیمی طبرستان

 توزیع سم تقلبی حشره کش ایمیداکلوپراید 35% SC منتسب به شرکت گیاه

 توزیع سم تقلبی ایمیداکلوپراید  SC منتسب به Bayer CropScience

 توزیع غیر قانونی سم تقلبی قارچکش اسپیرودیکلوفن

 توزیع غیر قانونی سم تقلبی قارچکش با نام تجاری Aliette

 توزیع غیر قانونی سم آندوسولفان

 توزیع غیر قانونی سم پیکو

 ورود و توزیع غیرمجاز سم پیکوات کلراید با نام تجاری نانشناخته LENA BIX

 توزیع غیرمجاز سم نیم کیلویی تیودیکارب

 توزیع غیر مجاز سم تقلبی گرانول دیازنیون در بسته های 25 کیلویی

 توزیع سم حشره کش دیازینون 60%

 توزیع غیرمجاز روغن با نام تجاری FINE OIL

 عدم ثبت قارچ کش بردو با فرمولاسیون 20% SC

 توزیع غیرقانونی سم تقلبی مانکورب 80% WP با نام تجاری Mothane M80