آدرس ECE سازمان جهادکشاورزی هرمزگان

جهت اطلاع سازمانها، ادارات و نهادهای استان

 

به منظور تسریع در انجام مکاتبات و صرفه جوئی در مصرف ملزومات مورد نیاز مکاتبات اداری، آدرس پروتکل ECE سامانه دبیرخانه بدون کاغذ این سازمان اعلام می گردد.

 

 

آدرس: jahad@hormozgan-agri-jahad.ir